Autogiro.
Terms & conditions.

Browse the legal agreements that govern
our services across diverse markets
and regions.

ZIMPLERS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIRECT DEBIT, V.1

1. BETALTJÄNSLEVERANTÖREN

1.1

Zimpler AB (“Zimpler”), org. nr 556887–9984, med registrerad adress Wallingatan 2, 111 60 Stockholm, Sverige är ett betalningsinstitut med tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betalningsinitieringstjänster, kontoinformationstjänster, genomförande av betalningstransaktioner och genomförande av betalningstransaktioner när medlen täcks av kreditutrymme.

2. GODKÄNNANDE AV ALLMÄNNA VILLKOR SAMT MEDGIVANDEBLANKETT

2.1

Dessa allmänna villkor för Direct Debit (”Allmänna Villkor”) utgör ett ramavtal för tillhandahållande av betaltjänster mellan dig och Zimpler.

2.2

Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga för nedladdning i varaktig form på Zimplers hemsida.

2.3

Genom att nyttja Direct Debit (som definierat nedan) godkänner du dessa Allmänna Villkor samt bekräftar att du tagit del av Bankgirots medgivandetexter (”Medgivandeblankett”) som tillhandahålls dig tillsammans med dessa Allmänna Villkor.

2.4

Denna version av de Allmänna Villkoren gäller från och med 9 december 2022.

3. BETALTJÄNSTEN OCH MEDGIVANDET

3.1

Zimpler’s betaltjänst för betalningar via Autogiro (“Direct Debit”) är en betaltjänst för debitering av ditt (betalarens) betalkonto där initiativet till betalningstransaktionen tas av Zimpler (betalningsmottagaren) på grundval av ett ditt medgivande till Zimpler för ett Autogiromandat (”Medgivandet”).

3.2

Zimpler tar som betalningsmottagare emot din betalning för en handlare som erbjuder dig en vara eller en tjänst (“Handlaren”).

3.3

Första gången du använder Direct Debit kommer du att använda Zimplers kontoinformationstjänst (”Select Account”) för att välja det betalkonto du genom Medgivandet vill ansluta för kommande betalningar via Direct Debit. Zimpler är betaltjänstleverantör för Select Account.

3.4

Select Account och Direct Debit benämns i dessa Allmänna Villkor gemensamt som ”Betaltjänsterna”.

3.5

Den kontoinformation som tillhandahålls Zimpler i samband med Select Account samlas in och behandlas av Zimpler, Handlaren och Bankgirot. All kommunikation som överförs vid användningen av Select Account är krypterad. 

4. UPPSÄTTNING AV MEDGIVANDE, TRANSAKTIONSFLÖDEN OCH DATA

4.1

Efter att du har lämnat Medgivandet kommer Zimpler på grundval av Medgivandet debitera ditt betalkonto som aviserat av Handlaren från tid till annan i enlighet med Avsnitt 5 i dessa Allmänna Villkor, eller i samband ditt köp eller beställning av vara eller tjänst från Handlaren.

4.2

Betalningsordern för Direct Debit anses vara Zimpler mottagen när Handlaren ger Zimpler i uppdrag att initiera en debitering av ett av Handlaren aviserat belopp, men alltid som senast på förfallodagen för betalningen.

4.3

Zimpler meddelar Bankgirot om betalningsordern som kontrollerar att Medgivandet är giltigt och instruerar din bank att debitera det aktuella beloppet från det betalkonto du kopplat till Medgivandet.

5. AVISERING AV BETALNING

5.1

Handlaren är ansvarig för att avisera en betalning via Direct Debit senast åtta bankdagar före förfallodagen, genom att belopp, förfallodag och betalningssätt meddelas. Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag. Sådan information kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar, ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då du godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst, då du aviseras vid varje köptillfälle.

6. TÄCKNING PÅ ANSLUTET KONTO

6.1

Du ska säkerställa att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på̊ förfallodagen för varje betalning. Saknas täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Zimpler har då rätt att göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Alternativt kan du av Handlaren bli aviserad att betala beloppet med annan betalningsmetod.  

6.2

Saknas täckning på kontot vid förfallodagen kan avgifter och dröjsmålsränta tillkomma i enlighet med vad som avtalats mellan dig och Handlaren.

7. ÅTERKALLELSE AV BETALNINGSORDER

7.1

Du kan stoppa en betalning genom att kontakta Handlaren eller Zimpler (support@zimpler.com) senast kl. 15.00 CET två bankdagar före förfallodagen. Du kan även kontakta din bank enligt de villkor som gäller mellan dig och din bank.

7.2

Om du stoppar en betalning medför det inte att Medgivandet återkallas.

8. ÅTERKALELLSE AV MEDGIVANDET

8.1

Medgivandet gäller tills vidare. Du kan när som helst att återkalla ditt medgivande genom att kontakta Handlaren eller Zimpler (support@zimpler.com). Du kan även kontakta din bank enligt de villkor som gäller mellan dig och din bank.

8.2

För att betalningar som redan har blivit aviserade men ej genomförda ska hinna stoppas måste din återkallelse av Medgivandet vara Handlaren alternativt Zimpler tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen. 

9. PERSONUPPGIFTER 

9.1

Dina personuppgifter hanteras av Zimpler i enlighet med Zimplers personuppgiftspolicy.

10. RÄTT ATT NYTTJA BETALTJÄNSTERNA

10.1

För att ha rätt att nyttja Betaltjänsterna måste du ha uppnått sådan ålder som krävs av Handlaren, ha kapacitet att ingå juridiskt bindande avtal och rätt att disponera över de tillgångar som finns tillgängliga på det betalkonto som du anslutit till Direct Debit.

10.2

Du har inte rätt att nyttja Betaltjänsterna på ett sätt som strider mot överenskommelser med tredje parter och du är personligt ansvarig för alla sådana avtalsbrott.

11. TRANSAKTIONSTID

11.1

Du är medveten om att betalningar som genomförs via Autogiro utförs via clearingsystem, vilket innebär att det kan ta upp till tre (3) bankdagar innan din betalning når Handlaren. 

12. KUNDKÄNNEDOM

12.1

De transaktioner som genomförs genom Direct Debit är föremål för övervakning i syfte att efterleva tillämpliga bestämmelser gällande bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. De policyer och den praxis som tillämpas revideras ständigt och kan variera från tid till annan samt är beroende av förhållanden som rör dig som transaktionsmönster, geografisk position och liknande. I syfte att efterleva tillämpliga bestämmelser kan register föras och ytterligare information kan begäras från dig för att fastställa svar på frågor rörande identitet, transaktionssyfte och kapitalets ursprung. Genom att nyttja Betaltjänsterna åtar sig du att tillhandahålla all sådan information som kan anses nödvändig för dessa syften. 

13. UPPSÄGNING AV DIRECT DEBIT

13.1

Zimpler förbehåller sig rätten att vidta lämpliga åtgärder, inklusive att säga upp ditt Medgivande:

  1. i syfte att efterleva tillämpliga lagar och föreskrifter, inklusive bestämmelser gällande bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och att föra register över detta; samt
  2. vid fall av bedrägeri eller annan kriminell handling, eller sådan otillåten handling eller underlåtenhet som kan exponera dig eller Zimpler för skada.

13.2

Zimpler har även rätt att:

  1. säga upp Medgivandet trettio (30) dagar efter att du har underrättats därom; samt
  2. säga upp Medgivandet omedelbart vid fall av (i) upprepade tillfällen av bristande täckning på ditt betalkonto, (ii) om det anslutna kontot avslutas, eller (iii) om Zimpler eller Handlaren av annan anledning bedömer att du inte bör nyttja Betaltjänsterna.

14. ANSVARSBEGRÄNSNING 

14.1

Zimpler ska tillhandahålla Direct Debit i enlighet med Betaltjänstlagen och Bankgirots riktlinjer.

14.2

Såvida det inte följer av tvingande lagstiftning är Zimpler inte under några omständigheter ansvarig gentemot dig för direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstått på grund av användning av Direct Debit.

14.3

Köp av varor och/eller tjänster från Handlaren är föremål för Handlarens villkor och bestämmelser. Zimpler är under inga omständigheter ansvarig för Handlarens handlingar eller underlåtenhet. 

15. AVGIFTER TILLÄMPADE AV DIN BANK ELLER HANDLAREN 

15.1

Zimpler tar inte ut någon avgift för ditt nyttjande av Select Account eller Direct Debit.

15.2

Observera att avgifter kan tillkomma enligt de villkor som gäller mellan dig och din bank och/eller dig och Handlaren. Du är ensamt ansvarig för sådana avgifter.

16. KLAGOMÅL

16.1

Om du upptäcker ett fel eller en störning i Betaltjänsterna eller om du har en fråga eller ett klagomål gällande dessa, är du välkommen att kontakta Zimpler (support@zimpler.com).

17. FORCE MAJEURE

17.1

Zimpler kan inte under några förhållanden hållas ansvarigt för ekonomisk förlust, fördröjning eller brist i Betaltjänsterna i den utsträckning sådan förlust, fördröjning eller brist orsakas av brand, översvämning, explosion, krig, strejk, embargo, statliga krav, civila eller militära myndigheter, dataintrång, denial-of-service-attack, olagliga handlingar av dig eller någon annan orsak som ligger utom Zimplers rimliga kontroll. 

18. ÄNDRINGAR AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN

18.1

Zimpler förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor från tid till annan. För det fall att en ändring av dessa Allmänna Villkor sker kommer du att bli aviserad senast två (2) månader innan ändringarna träder i kraft. Om du inte accepterar ändringarna har du rätt att återkalla ditt medgivande i enlighet med Avsnitt 19. Återkallelse av Medgivande sker utan kostnad och med omedelbar effekt.

19. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

19.1

Dessa Allmänna Villkor gäller tills vidare, till dess att du återkallar ditt Medgivande eller Zimpler säger upp ditt Medgivande i enlighet med Avsnitt 13.

19.2

Uppsägningen påverkar inte rättigheter och skyldigheter i dessa Allmänna Villkor som avser pågående eller redan genomförda betalningar.

20. OGILTIGHET

20.1

Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor befinns vara ogiltig eller icke verkställbar av någon domstol eller någon kompetent jurisdiktions förvaltningsmyndighet, ska denna ogiltighet eller ickeverkställbarhet inte påverka de övriga bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor, vilka ska fortsätta gälla. Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor på något vis befinns vara ogiltig eller icke verkställbar, men skulle upphöra att vara ogiltig eller icke verkställbar om någon del av bestämmelsen justerades, ska bestämmelsen i fråga tillämpas med sådan justering som kan vara nödvändig för att göra den giltig och verkställbar. 

21. KONTAKTINFORMATION FINANSINSPEKTIONEN

21.1

Finansinspektionens besöksadress är Brunnsgatan 3, 111 38 Stockholm, Sverige. Ytterligare kontaktinformation finns tillgänglig på Finansinspektionens hemsida.  

22. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

22.1

Dessa Allmänna Villkor regleras av svensk rätt. Tvister ska i första hand lösas genom förhandlingar i god anda mellan parterna efter att ett krav har framställts av dig enligt Avsnitt 16. Om du och Zimpler inte kan göra upp i godo avseende kravet, ska tvisten lösas i överensstämmelse med bestämmelserna för civilrättsliga mål.

Medgivandeblankett

Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Beskrivning
Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör.

Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.